سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زینب بشکوفه – دانش ااومنه کار ناسی ار ر باسنا ناسی از دانششاه اابق اردبحلی
کریم حاجی زاده – اسنادیار یروه باسنا ناسی دانششاه اابق اردبحلی

چکیده:

درسال 1894 فرانسه بااخذامتیازانحصاری حفاریهای باستان شناسی ازدولت قاجار ازهمان ابتدادرشوش متمرکز شد و این اغازی برمطالعات ایلام باستان بود همچنین علاوه برفرانسویها گروه های دیگری ازکشورهای مختلفی به این دست ازمطالعات درایران پرداختند بعدازانقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی عملا مطالعات باستان شناسی ایلام متوقف شد اغاز مطالعات باستانشناختی بعدازانقلاب اسلامی ازسالهای اخیر دهه 70 درهفت تپه را می توان اغاز به کارمجدد باستان شناسی دوره ایلام دانست که هنوز هم ادامه دارد علاوه برآن هیئتهای جدیدی درطی چندین سال اخیر که اکثرا درمحوطه های شمال خوزستان قراردارند مطالعات ایلام شناسی خود را اغاز کرده اند دراین مقاله ضمن گریز به حفاری های گذشته مربوط به ایلام به کاوشهای جدید طی دودهه اخیر درشمال خوزستان پرداخته خواهد شد ازانجایی که کاوشهای میدانی عمده ترین و مستقیم ترین روش برای بازسازی جوامع گذشته اند بی شک انجام کاوشهای علمی این کمبود اطالعات ازتمدن ایلام را جبران خواهد کرد