سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی رجب بیگی –

چکیده:

تاکنون مطالب گوناگونی در زمینه ی فرهنگ و مدیریت جهادی ارائه شده است اما این مطالب که در قالب مقاله هایی در همایشهای مربوط مطرح شده کمتر جنبه ی پژوهشی به خود گرفته اهست دانستن روش تحقیق مناسب و عناوین پژوهشهای مرتبط با فرهنگ و مدیریت جهادی می تواند بر یافته های علمی و نظریه پردازی در این زمینه ها کمک کند. دراین بررسی ضمن بیان انواع روشهای تحقیقی علمی عناوین مناسب برای پژوهشهای مرتبط با فرهنگ و مدیریت جهادی براساس مطالعات و تجربیات پیشین بیان شده است. سپس به بررسی هریک از این روشها که میتواند برای تحقیق درباره موضوعات مربوط به فرهنگ و مدیریت جهادی مناسب باشد پرداخته شده است. هردو روش تحقیق بنیادی و کاربردی این زمینه قابل استفاده است و لی به دلیل ماهیت نظریه پردازی روش تحقیق بنیادی برای بسیاری از موضوعات مرتبط با فرهنگ و مدیریت جهادی مناسب است با توجه به بافت دست نخورده ی برخی از دستگاههای تابعه و وابسته امکان وجود تحقیقات ازمایشگاهی و شبه ازمایشگاهی وجود دارد تحقیق میدانی نیز برای بسیاری از موضوعات تناسب دارد. روش تحقیق توصیفی برای بررسی پدیده های و بسط نظریه ها یا ازمون نظریه های مفروض درباره فرهنگی و مدیریت جهادی کاربرد دارد در این باره روش تحقیق پیمایشی با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه روش مطلوبی است روش تحقیق مقطعی در مقابل روش تحقیق درازمدت برای موضوعات مرتبط با فرهنگ و مدیریت جهادی روش مناسبی است.