سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صاحبه موسی پور –
ندا حسن پور – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

به هر نوع فعالیت اقتصادی در محل سکونت شخصی که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازی شودکسب و کار خانگی می گویند. فناوری های نوین موجب ایجاد فرصت های کارآفرینی در کسب و کارهای خانگی شدند. ایجاد مشاغل خانگی توانسته است در رفع مشکل بیکاری تأثیر بسزایی داشته باشد و نیز قابل ذکر است که مشاغل خانگی، نقش عمده ای در افزایش یافتن درآمد خانوارها و تولید ناخالص ملی به عهده دارند. در مقاله حاضر ضمن مرور ادبیات موضوعی مربوط به کسب و کار خانگی و فناوری های نوین، به بررسی فرصت های کارآفرینی در کسب و کارهای خانگی توسط فناوری های نوین از جمله بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، تکنولوژی هستهای و فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته خواهد شد. در پایان نتیجهگیری شده است که از میان فناوری های نوین، نانو تکنولوژی، بیو تکنولوژی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات توانستهاند بسترهای مناسبی را برای ایجاد مشاغل خانگی فراهم آورند و از این رهگذر افراد بسیاری میتوانند در محل سکونت شخصی خود به کسب درآمد بپردازند، نرخ بیکاری کاهش مییابد و میزان تولید ناخالص ملی فزونی مییابد