سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم شریف زاده – دانشجوی دکترا، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شی
علی اکبر کامکار حقیقی – استاد، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
مصطفی احمدوند – استادیار ترویج و توسعه کشاورزی گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشا
آرتمیس رودری – دانشجویان سابق کارشناسی رشته مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیر

چکیده:

این پژوهش بر پایه راهبرد پیمایش و با هدف بررسی ادراک و تمایلات کشاورزان استان فارس نسبت به سبکهای مدیریتی آب کشاورزی انجام شده است. نمونه مورد مطالعه ( 244 نفر) با بهرهگیری از فرمول کوکران و نمونهگیری تصادفی ساده، از بین کشاورزان منطقه درودزن مرودشت در استان فارس انتخاب شدند. دادههای مورد نیاز پژوهش با استفاده از مصاحبه ساختارمند و با کمک پرسشنامهای حاوی سؤالات باز و بسته گردآوری شد. روایی پرسشنامه مورد استفاده از سوی گروهی از متخصصان بررسی و تأیید شد و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه راهنما و بر پایه ضریب آلفای کرونباخ 0/53 تا 0/74 رمورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که کشاورزان مورد مطالعه از باورهای منفعتگرایانه در خصوص آب و منابع آب کشاورزی برخوردارند. از سوی دیگر اکثریت آنان تمایل و نگرش مثبت به مدیریت مشارکتی آب داشته و کشاورزان منفعتگرای متوسط، خواستار مدیرت مشارکتی از نوع تعاونی (تشکل) بودهاند. علاوه بر آن به منظور درک بهتر خصوصیات کشاورزان مورد مطالعه، از تحلیل خوشهای 1 استفاده شد. یافتههای حاصل از تحلیل خوشهای نشان داد با توجه به ویژگیهای سن، سواد، بعد خانوار، و سبکهای چهارگانه مدیریتی آب کشاورزی، کشاورزان مورد مطالعه را میتوان به سه دسته ریسکپذیر، سنتی و مالکان اشتراکی گروهبندی نمود