سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضوانی – هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانش
مجید آقاعلیخانی – هیئت علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
فائزه زعفریان – دانش آموخته دوره دکتری گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
حمید رحیمیان مشهدی – هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور کاهش مصرف علف کش، از راهبردهایی استفاده می شود که به روش غیرشیمیایی منجر به کنترل علف هرز م یشود. یکی از رو شهای مهم کنترل علف هرز که اتکای کمتری به کنترل شیمیایی دارد، استفاده از کشت مخلوط می باشد. به این منظور آزمایشی در سال 1386 در مزرعۀ پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی عبارت بودند از: 5 نسبت اختلاط دو گونه گیاه زراعی ذرت و سویا شامل: 0% سویا: 100 % ذرتP1 5 سویا:و 5 7%ذرت P2 , و 50% سویا : 50% ذرت P3 و 75% سویا: 25% ذرت P4 و 100% سویا: 0% ذرت P5 و 4 سطح آلودگی علف هرز تاج خروس و تاتوره شامل عاری از علف هرز W1 و آلوده به تاج خروس در تمام فصل W2 آلوده به تاتوره در تمام فصل W3 و الودگی توام به تاج خروس و تاتوره در طول فصل W4 تراکم علفهای هرز درهر کرت 15 بوته درهر متر از طول ردیف بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان عملکرد ذرت Kg ha-110875در تیمارP2W1 و کمترین آن Kg ha-1 3583/3 در تیمار P4W4 مشاهده شد. درحالیکه بالاترین میزان عملکرد سویا Kg ha-1 5898/3در تک کشتی سویا و عاری از علف هرز و کمترین میزان آن Kg ha-1 756/44 در تیمارP2W4 دیده شد. بیشترین میزان اجزای عملکرد ذرت مانند تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در ردیف و وزن هزار دانه در تیمار P4W1 بدست آمد، اما بالاترین میزان شاخص برداشت در تیمار P2W1 مشاهده شد. بالاترین میزان اجزای عملکرد سویا از قبیل تعداد غلاف در شاخه اصلی و شاخه فرعی، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه در تک کشتی سویا و بدون علف هرز حاصل شد. بیشترین میزان شاخص برداشت سویا نیز در این تیمار دیده شد. این بدان معناست که با کاهش تعداد ردیف های ذرت اجزای عملکرد ذرت و سویا افزایش م ییابد. بالاترین میزان زیست توده علف هرز g m–2 512 در تک کشتی سویا و حضور توام دو علف هرز بدست آمد. ولی در نسبت 50 در کمترین میزان خود بود. بنابراین سیستم های کشت مخلوط کارایی بالاتری در استفاده از منابع دارند و قادر به استفاده از منابع بیشتر نسبت به سیست مهای ت ککشتی هستند، که باعث کاهش دسترسی منابع برای علف های هرز م یشود.