سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته زارع اکباتانی – گروه پرستاری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

چکیده:

مقدمه: عدم مصرف شیر و لبنیات و تغذیه نا مناسب و فاقد کلسیم از عوامل خطر شناخته شده در پوکی استخوان هستنداز آنجایی که کلسیم ناکافی در سن رشد ارتباط مستقیم با پوکی استخوان در طول زندگی دارد مطالعه حاضر با هدف چگونگی دریافت کلسیم و ویتامین د موجود درمواد لبنی دردانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و برخی عوامل موثر در آن صورت گرفت. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که نمونه های پژوهش، 120 دانشجوی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که توسط آن، میزان دریافت کلسیم وویتامین د از طریق مواد لبنی، و عوامل موثر بر آن مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها: میزان دریافت کلسیم روزانه در 91 درصداز نمونه های پژوهش و میزان دریافت ویتامین د در 5/97 درصد از نمونه های مورد پژوهش نا کافی بود، از بین عوامل مختلف موثر در کاهش مصرف مواد لبنی و کاهش دریافت کلسیم، عدم میل شخصی و از بین عوامل مختلف موثر در کاهش دریافت ویتامین د ، گران بودن مواد غذایی حاوی ویتامین د بیشترین درصد را به خود اختصاص دادند. بحث و نتیجه گیری: کاهش مصرف مواد لبنی و کاهش دریافت کلسیم و ویتامین د در دانشجویان، میتواند آنان را در معرض بیماریهایی از جمله پوکی استخوان قرار دهد، حال آنکه این گروه از دانشجویان متولیان سلامتی در جامعه هستند. به نظر می رسد فرهنگ سازی مصرف مواد لبنی در جامعه، همچنین در نظر گرفتن سیستم های حمایتی تغذیه ای در محیط های آموزشی برای رفع این مشکلات کمک کننده باشد.