سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رحیم حداد – گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
سیدشرف الدین موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین المللی امام
قاسمعلی گروسی – گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
رامین حسینی – گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده:

پکتات لیاز (EC 4.2.2.2) آنزیمی است که سبب پوسیدگی نرم و تحلیل بافت گیاهان از طریق تخریب دیواره سلولی در اندام ها می گردد. در این بررسی همسانه سازی cDNAی مورد نظر با طراحی آغازگر از ژن پکتات لیاز انگور تحت عنوان GPL1 از Vitis vinifera بوسیله تکثیر سریع انتهایی cDNA صورت گرفت. ژن حاصله دارای 422 جفت باز میباشد که 140 آمینو اسید از پیش ماده پروتئین را کد می نماید. در مرحله نخست پس از طراحی آغازگرها با استفاده از cDNA که از استخراج RNA حاصل شده بود واکنش PCR انجام شد. سپس قطعه مورد نظر با آنزیم های برشی با استفاده از سایت های برشی تعبیه شده در دو طرف خود بهمراه پلاسمید pUC19 هضم شده و طی فرایند لیگاسیون به یکدیگر متصل شدند. در این بررسی ژن پکتات لیاز در باکتری E. coli همسانه سازی گردید. کلنی های نوترکیب با استفاده از دو تکنیک PCR وهضم آنزیمی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از آن جهت اطمینان از صحت توالی همسانه سازی شده، از توالی یابی DNA استفاده گردید. نتایج توالی یابی DNA با استفاده از نرم افزارهای Blast و Clustalw2مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.