سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدعلی قائم مقامی – پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

گیاهان حاصل از کشت بافت بنفشه آفریقایی پس از سازگاری در خاک جی فی Giffy-7 برای پرورش به 8 بستر خاکی زیر منتقل شدند. پیت+پرلیت به نسبت (1:2), کمپوست آزولا, پرلیت به نسبت (1:3), کمپوست آزولا+خاک برگ به نسبت (1:1), خاک برگ, خاک برگ+ ماسه به نسبت (1:3), خاک برگ+ پرلیت به نسبت (1:3) و جی فی. هر ماه تعداد گل و برگ اندازه گیری شد. نتایج پس از یکسال نشان می دهد کمپوست آزولا با میانگین 62/6 گل و 52/7 برگ بطور معنی داری با دیگر تیمارها اختلاف داشت و بستر کاشت مناسبی برای پرورش بنفشه آفریقایی می باشد. این کمپوست می تواند جایگزین خوبی برای پیت وارداتی باشد.