سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید شهاب مهدی نیا – کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنونمازندران
بابک شیرازی – استادیار، دکترای مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران
محمدرضا نیک کردار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد تهران جنوب
سهیل عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد ساری.

چکیده:

این مطالعه به مسألهی زمانبندی جریان کارگاهی انعطافپذیر بدون توقف با هدف کمینه سازی مجموع زمان تکمیل کارها و مجموع زمانهای زودکرد و دیرکرد میپردازد که در آن زمانهای حمل و نقل و زمانهای آماده سازی نیز در نظر گرفته شده- اند. برای این مسأله، مدل ریاضی برنامهریزی عدد صحیح ارائه و در ابعاد کوچک حل میگردد. همچنین، با توجه به NP-hard بودن مسأله، برای حل آن در ابعاد بزرگ از الگوریتم های ژنتیک و رقابت استعماری استفاده میشود. پس از تنظیم پارامترهای الگوریتمها با روش طراحی آزمایشات چند عاملی تاگوچی، نتایج الگوریتمها از لحاظ مقادیر تابع هدف و زمانهای محاسباتی با هم مقایسه میگردند. نتایج محاسباتی، نشان دهندهی برتری الگوریتم رقابت استعماری نسبت به الگوریتم ژنتیکاز نظر مقادیر تابع هدف و برتری الگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم رقابت استعماری از نظر زمانهای محاسباتی میباشد.