سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدایمان هاتف – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
بهروز احمدی ندوشن – استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از روش بهینه سازی غیرخطی شیب کاهشی تعمیم یافته به بهینه نمودن طراحی ستونهای بتن مسلح دایره ای براساس کمینه سازی هزینه تحت اثر خمش و نیروی محوری پرداخته شده است قیود طراحی براساس ضوابط ایین نامه ای و مشتمل برقیود خمشی اندرکنش لنگر خمشی و نیروی محوری و بهره برداری می باشد دراین مطالعه مدلسازی و انجام محاسبات طراحی سازه براساس ایین نامه آبا و ایین نامه ACI 318-08 صورت گرفته و طرح بهینه براساس بهترین ترکیب از قطر مقطع، تعداد و قطر ارماتورها ارائه شده است نتایج طراحی های بهینه نیز نسبت به تغییر بار محوری و خروج از محوریت براساس ایین نامه آبا ارائه شده است.