سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هانی واحدی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عبدالرضا شیخ الاسلامی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

وجود هارمونیک در شبکههای قدرت، استفاده از فیلترها را جهت حذف آنها اجتنابناپذیر مینماید. فیلترهای اکتیو موازی با حذف هارمونیکهای جریان و جبرانسازی توان راکتیو و عملکرد مناسب، بصورت گسترده در شبکههای قدرت بکار میروند. در این مقاله تئوری توانهای لحظهای جهت تشخیص جریان مرجع که شامل مولفههای هارمونیکی جریان شبکه و جریان مورد نیاز جهت جبرانسازی توان راکتیو شبکه می باشد، بکار گرفته شده است. سپس دو روش سوییچینگ هیسترزیس باند ثابت و باند متغیر برای ایجاد پالسهای مورد نیاز جهت تولید و تزریق جریان مرجع به شبکه تشریح شده است. در ادامه یک شبکه قدرت همراه با یک فیلتراکتیو موازی با مشخصات معلوم در محیطMATLAB/SIMULINK شبیهسازی شده و نتایج شامل THD ضریب اعوجاج هارمونیکی) جریان و تغییرات فرکانس سوییچزنی در دو روش سوییچینگ مذکور مورد بحث و مقایسه قرار گرفته شده است. این نتایج نشان دهنده حذف مطلوب هارمونیکها و جبران توان راکتیو در شبکه قدرت مورد مطالعه و همچنین برتری روش باند متغیر نسبت به روش باند ثابت در تثبیت فرکانس سوییچینگ میباشند