سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد جهان پور – استادیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
امیر قدیری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلام
امیر واحدیان عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

در این مقاله، با بکارگیری مشخصات نقاط گره ای 1 یک منحنی نربز و با تعریف ضرایب شدت بردار سرعت و بردار شتاب در این نقاط، روش جدیدی در طراحی مسیر حرکت ابزار ماشینکاری در قالب منحنی های فیثاغورث – هدوگراف ارائه می گردد . در این روش، با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی ،Pattern Search مقادیر ضرایب شدت بردار سرعت و بردار شتاب نقاط گره ای به منظور مینیمم سازی فا صله منحنی پیشنهادی از منحنی نربز متناظر محاسبه می شوند . دراین صورت، منحنی چند تکه فیثاغورث – هدوگراف پیشنهادی به عنوان تقریب منحنی نربز متناظر در نظر گرفته شده و با ترکیب درونیاب وابسته به زمان (در نواحی شتابگیری/ کاهش شتاب مسیر ) و درونیاب سرعت ثابت (در نواحی میانی مسیر )، دستورات موقعیت این مسیر پیشنهادی تولید می گردند . همچنین، با بکارگیری بسط سری تیلور مرتبه اول و دوم در الگوریتم درونیابی منحنی های نربز، نتایج درونیابی مسیر پیشنهادی با نتایج درونیابی منحنی نربز متناظر مورد مقایسه قرار می گیرند . در نهایت، با بکارگیری یک نمونه از کنترلرهای متداول مورد استفاده در دستگاه های CNC چگونگی حرکت ابزار در راستای مسیر تقریب زده متناظر منحنی نربز به کمک نرم افزار MATLAB شبیه سازی گردیده و خطای ماشینکاری مورد مطالعه قرار می گیرد.