سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی مقیم زاده – شرکت مدیریت شبکه برق ایران
حمداله تراب – شرکت مدیریت شبکه برق ایران
محمدتقی عاملی – دانشکده برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

عدم تناسب روش سنتی کنترل فرکانس با رشد شبکه ، افزایش کیفیت کنترل فرکانس جهت اتصال به شبکه های مجاور ، لزوم ایجاد قابلیت کنترل خطوطتبادلی در بلوکهای کنترلی جهت کنترل تبادلات در حد برنامهریزی شده و بهره برداری از شبکه بهم- پیوسته کشورهای اکو که در آینده به ایران سپردهشده است از مهمترین عوامل جهت بازنگری در نحوه کنترل فرکانس در شبکه به نظر میرسند. در این مقاله ضمن بررسی روشهای پیشرفته موجود ) کنترل فرکانس در شبکه های 1UCTE شبکه به هم ، [ پیوسته اروپا )[ 2NERC2شبکه به هم پیوسته آمریکای ) ،[ شمالی )[ 5NG3 شبکه به هم پیوسته انگلستان ) و نیز ) چگونگی کنترل فرکانس در شبکه برق ایران (در گذشته و حال)[ 6] ، خط مشیهای کنترل فرکانس بار و مکانیزمهای کنترلی مناسب با توجه به تجربیات بهره برداری و مسائل خاص شبکه برق ایران که برگرفته شده از دستاوردهای طرح مطالعات جامع شبکه (در حال انجام در شرکت مدیریت شبکه برق ایران) است، پیشنهاد میشود.