سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا عرب مارکده – عضوهیئت علمی دانشکده فنی- دانشگاه شهرکرد
محمد صدوق – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

مبدلهای ماتریسی یکی ازانواع مبدلهای مستقیم هستند که به علت قابلیتهای ویژه آنها همچون امکان کنترل ضر یب توان ورودی در سالها ی اخ یر مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند .دراین مقاله ، مشابه روش کنترل مستق یم گشتاور برای موت ورهای القایی روشی برا ی کنترل مستق یم توان در ژنراتور ها ی القائ ی قفسه سنجاب ی ارائه م ی شود . در ا ی ن روش علاوه بر ا ینکه توان اکت یو خروج ی استاتور بدون تاثیر بر توان راکت ی و کنترلمی شود می توان ضر یب توان ورودی را نیز کنترل نمود و به یک نزدیک کرد. دراین مقاله ابتدا به بررس ی اصول عملکردتوربینهای باد ی و مبدل ماتر یسی پرداخته شده است و سپس کاربرد مبدل ماتر یسی در کنترل توان و ضر یب توان خروجی تورب ین باد ی سرعت متغ یر با ژنراتور القا یی قفسهسنجابی مطرح شده است . در پا یان نتا یج شب یه ساز ی ارائه وبررسی شده اند.