سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد دارکش – دانشجوی کارشناس یارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

یکی ازروشهای نوین اکتشافات تحت الارضی که ازلحاظ زمانی و سرعت عمل نقشی مهمی را دراجرای پروژه های مهندسی ایفا می کند که به کارگیری روشهای ژئوفیزیکی می باشند کاوشهای الکتریکی یکی ازمتنوع ترین روشهای ژءوفیزیکی است این روش کاوش ژئوفیزیکی برپایه اشکارسازی اثرهای سطحی حاصل ازعبور جریان الکتریکی درون زمین استوار است با بکارگیری روش های الکتریکی میتوان پتانسیل و میدانهای الکترومغناطیس را که بطور طبیعی درزمین وجود دارند یا بطور مصنوعی درآن ایجادمی شوند اندازه گیری نمود دراین مقاله بمنظور شناسایی عارضه موجود درناحیه جناح چپ سدسیلوه برداشتهای ژئوالکتریک درقالب 40 سونداژ ژءوالکتریکی درسه پروفیل برداشت گردید براساس نتایج بدست آمده معلوم گردیده که محل برداشت ها دارای نابهنجاری است که حاصل ازفعالیت های زمین ساختی است.