سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم رسولی – کارشناس اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی- سازمان بنادر و دریانوردی
مصطفی زارع دوست – کارشناس اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی- سازمان بنادر و دریانوردی

چکیده:

سازمان بنادر و دریانوردی به استناد ماده سوم از فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب بهمن ماه1348 وظیفه تهیه و تدوین و اجرای قوانین دریایی را دارا می باشد. بر اساس ماده 6 از فصل اول آئین نامه ساخت و تجهیزات واحدهای متحرک حفاری فراساحلی قطعنامه (26)1023.A مصوب آذرماه سال 1388 و ماده 20، دستورالعمل کنترل و بازرسی کشتیهای اقیانوس پیما مصوب مورخ 26/1/1387 در خصوص واحدهای فراساحلی و با توجه به اهمیت رعایت موارد فنی و ایمنی و حفاظت از محیط زیست دریایی این سکوها می بایست سالیانه جهت اطمینان از انطباق وضعیت آنها با الزامات آیین نامه ایمنی و تجهیزات سکوهای متحرک فراساحلی،(MODU CODE) و سایر قوانین ملی و بین المللی با اعزام افسران کنترل و بازرسی در محل استقرار آنها مورد کنترل و بازرسی قرار گیرند.واحدهای حفاری متحرک فرا ساحلی،واحدهای شناوری هستند که در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی فلات قاره (بر اساس آیین نامه احداث و استفاده از تاسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران مصوب 28/9/1375) برای مدتی معین جهت عملیات حفاری به منظور اکتشاف یا بهره برداری از منابع موجود در دریا همچون هیدروکربنهای مایع یا گازی مستقر می شود هستند، که هدف از بازرسی ارائه یک روش هماهنگ و یکنواخت جهت کنترل و بازرسی موارد فنی و ایمنی و حفاظت از محیط زیست دریایی در رابطه با واحدهای متحرک حفاری فراساحلی (MODU)، توسط افسران کنترل و بازرسی مجاز سازمان جهت اطمینان از انطباق وضعیت آنها با الزامات آیین نامه ایمنی و تجهیزات سکوهای متحرک حفاری فراساحلی (MODU 2009) است.