سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم عجبی فرشباف – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه تبریز
محمدباقر بناء شریفیان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه تبریز
عطاالله مخبردوران – دانشکده مهندسی برق-دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

مبدلهای توان اثرات بسیار نامطلوبی روی سیستمهای قدرت ACمیگذارند. تمامی این اثرات م یتوانند موجب آسیب وسایل الکتریکی و الکترونیکی گردند. برای ممانعت از این اثرات نامطلوب استفاده از یکسوسازهای با کیفیت بالا که اصلا ح کنند ههای ضریب توان(PFC)نیز از آن دسته است، ضروری م یباشد. در این مقاله یک کنتر لکننده عصبی-فازی برای کنترل یک منبع تغذیه سوئیچینگی استفاده شده است. از روش کنترل جریان متوسط در کنتر لکننده استفاده شده است. نتایج حاصله با نتایج کنتر ل کنندهPIدر شبی هساز یها مقایسه شده اند. شبی هساز یها نشان م یدهند که هر دو کنتر لکننده عملکرد استاتیک مشابهی دارند، اما عملکرد دینامیک کنتر ل کننده عصبی-فازی بهتر ازPIاست.