سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد بیاتی پوده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و دانشگاه علم و صنعت ایرانایران
عباس شولائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و دانشگاه علم و صنعت ایرانایران
سعید اشتهاردیها – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و دانشگاه علم و صنعت ایرانایران

چکیده:

کنترل تغییرات فرکانس یکی از پارامترهای حفظ پایداری در سیستمهای قدرت است. با توجه به تاثیر فراگیر این مشخصه در عملکرد سیستم قدرت، تجهیزات کنترل شونده با آن و حتی شبکه های قدرت مجاور با آن ناحیه، محدود نمودن تغییرات فرکانس اهمیت زیادی دارد. در این راستا حلقه هایکنترلی در هر واحد تولیدی و یا هر ناحیه، همانندو LFC AGCوظیفه کنترل فرکانس را به عهده میگیرند. با توجه به عملکرد ضعیف این حلقهها در برخی موارد در این مقاله با استفاده از روش کنترل بهینه عملکرد این حلقه ها تکمیل می- شود و نوسانات فرکانس با اعمال الگوریتم ژنتیک در تنظیمپارامترهای حلقه پسخور حالت در کمترین زمان و با کوچک- ترین مقدار فراجهش میرا و حذف میشوند. نتایج حاصل از شبیه سازی یک سیستم قدرت دو ناحیهای گویای تاثیرگذاری این روش کنترلی است.