مقاله کیفیت زندگی، بررسی میزان تاثیر برنامه آموزشی مدون بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن: مطالعه مداخله ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: کیفیت زندگی، بررسی میزان تاثیر برنامه آموزشی مدون بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن: مطالعه مداخله ای
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد مزمن
مقاله برنامه آموزشی مدون
مقاله کیفیت زندگی
مقاله پرسشنامه SF-36
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طوافیان صدیقه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدی شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کمردرد مزمن یکی از معضلات پزشکی در دنیای امروز است که به طور جدی بر کیفیت زندگی افراد بشر تاثیر می گذارد به همین منظور این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مدون بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد در فواصل زمانی قبل و ۶ ماه بعد از مداخله آموزشی طراحی و اجرا گردید.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر پژوهشی نیمه تجربی به روش سنجش قبل و بعد است که در طی آن تعداد ۲۷ نفر از زنان مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه ع. پ. تهران تحت مداخله برنامه مدون آموزشی قرار گرفتند. افراد در گروه های ۶ تا ۸ نفره در یک جلسه ۴ ساعته با فیزیوتراپی و روانشناسی کمردرد آشنا شدند. یک و دو ماه بعد مشاوره تلفنی شده و به سوالات آن ها پاسخ داده می شد. ۶ ماه بعد از مداخله مجددا پرسشنامه ها تکمیل گردید. جمع آوری داده ها به شیوه مصاحبه بود و داده ها از طریق آزمون تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: میانگین سنی افراد تحت مطالعه ۵۱٫۶۲ با انحراف معیار ۹٫۲۹ سال می باشد و میانگین و انحراف معیار مدت ابتلا به کمردرد و مدت درمان به ترتیب ۱۴۸٫۵۹±۲۶٫۳۷ و ۶۳٫۴۴±۵۸٫۸۱ می باشد. بین وجود درد سیاتیک و متغیرهای عملکرد جسمانی (p=0.02)، محدودیت عملکرد جسمانی (p=0.01)، درد جسمانی (p=0.01)، محدودیت عملکرد روانی (p=0.03) اختلاف آماری معنادار وجود داشت. میانگین نمرات کیفیت زندگی در همه ابعاد بعد از مداخله افزایش داشته و در سه بعد درد جسمانی (p=0.004)، سلامت عمومی(p=0.002)  و سلامت روانی (p=0.002) تفاوت معناداری را از نظر آماری با نمرات قبل از مداخله نشان می دهد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد ادغام برنامه مدون آموزشی توام با مشاوره تلفنی در فواصل زمانی ۱ و ۲ ماه بعد از مداخله در افزایش و پایداری تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء کیفیت زندگی افراد مورد مطالعه نقش مهمی را ایفا می نماید.