سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای تاثیر تعلق و همبستگی اجتماعی بر پیشگیری از وندالیسم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

چکیده:

رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آن موجب بروز بحرا ن های مختلف در زندگی شهری نظیر مشکلات محیطی و نزول کیفیت محیط شده است . در پی این امر، لزو م توجه به مفهوم کیفیت و ارتقاء آن در محیط های سکونتی در کنار توجه به مسائل کمی بیشتر احساس می شود. در ایران نیز به دنبال افزایش شهرنشینی و سرعت بالای تغییرات در بافت های شهری به دلایل مختلف، کیفیت محیط در نواحی شهری به شدت تنزل یافته است . کیفیت محیط شهری یک مفهوم چند بعدی است که به عنوان یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی می تواند تأثیرات همه جانبه ای در زندگی شهروندان داشته باشد و با مفاهیمی همچون کیفیت مکان، ادراک میزان رضایت و نارضایتی ساکنین از محی ط های سکونتی و غیره اشتراکاتی داشته و در بسیاری از موارد به ع نوان معانی مشابه قلمداد می شود. این مقاله با هدف بررسی رضایت شهروندان از محیط های شهری، ابعاد و شاخص های مؤثر بر کیفیت محیط شهری انجام شده است