سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا عطایی – کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
ولی خدادادی – دانشیارگروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرسول عقیلی زاده – کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده:

هدف این مطالعه یافتن رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم کارایی سرمایه گذاری میباشد. در این تحقیق جهت اندازهگیری کیفیت گزارشگری مالی از مدلهای کیفیت اقلام تعهدی و به منظور سنجش عدم کارایی سرمایه گذاری از مدل فرصتهای سرمایه گذاری استفاده شده است. در این راستا تعداد 23 شرکت ازشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت مواد دارویی بین سالهای 6231 تا 6236 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات و دادههای این تحقیق بر اساس الگوی رگرسیون چند متغیره و با استفاده از روش دادههای تلفیقی توسط نرم افزار Eviews 7 بررسی و آزمون شد. یافتهها حاکی از آن است که بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم کارایی سرمایه گذاری رابطهی منفی و معنیدار برقرار است. بر اساس یافتههای مورد مطالعه میتوان نتیجهگیری نمود که کیفیت گزارشگری مالی میتواند سبب بهبود عدم کارایی سرمایه گذاری گردد. به بیان دیگر کیفیت گزارشگری مالی موجب ارتقای کارایی سرمایه گذاری میگردد