سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد رشیدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشک
حمید دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشک
بهرام علیزاده – استادیار اصلاح نباتات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
مصطفی خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشک

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 11 رقم کلزا زمستانه، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار و تحت شرایط تنش خشکی در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح و نهال و بذر کرج انجام شد. در این مطالعه 10 صفت مطالعه شدند و برای تجزیه و تحلیل دادهها از میانگین پنج بوته تصادفی استفاده شد. پس از استاندارد کردن دادهها، تجزیه خوشهای به روش وارد و ضریب فاصله مربع فاصله اقلیدسی انجام شد و ارقام در دو گروه قرار گرفتند. با استفاده از تابع تشخیص بهترین محل برش دندروگرام انتخاب شد. ارقامEs Saphir و Triangleدارای کمترین فاصله ژنتیکی در حالیکه ارقام GKH و 305 Okapi دارای بیشترین فاصله ژنتیکی بودند. صفت طول خورجین فرعی در گروه اول و صفات ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی، قطر ساقه، تعداد خورجین در ساقه اصلی، تعداد خورجین در شاخههای فرعی، طول خورجین اصلی، درصد روغن، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در گروه دوم بیشترین میانگین را نسبت به سایر گروهها نشان دادند