سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدافشین صفوی – دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدسعید پورداد – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
محمود خسروشاهلی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدمهدی صفوی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی تنوع عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی در گیاه گلرنگ، تعداد 121 ژنوتیپ داخلی و خارجی، در قالب طرح لاتیس ساده 11 11 در دو تکرار در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه در شرایط دیم در سال های 85 و 86 مورد ارزیابی قرار گرفتند. هفت صفت کمی شامل تعداد روز تا 50 درصد گلدهی، ارتفاع بوته، قطر غوزه اولیه، تعداد غوزه، تعداد دانه در غوزه، وزن هزار دانه و عملکرد تک بوته یادداشت برداری و اندازه گیری شدند. تجزیه به عامل ها ، چهار مؤلفه را مشخص کرد که در مجموع 78/78 درصد از تغییرات را توجیه نمودند. این عامل ها با توجه به اجزای تشکیل دهنده آ نها به ترتیب به نام عامل اجزای عملکرد و ارتفاع، عامل وزن هزار دانه و عامل رشد رویشی نام گذاری شدند. تجزیه خوشه ای به روشUPGMA و مقیاس مربع فاصله اقلیدسی، ژنوتیپ ها را به شش گروه تفکیک کرد