سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز دری – رئیس گروه مدیریت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

چکیده:

قرار است در فرصت بسیار محدود جمع بندی نشست های تخصصی گروه ها را بیان کنیم . از زمانی که قرار شد کنگره فعالیت خود را با گروه های مربوطه شروع کند، ما با توجه به امکان داشتن مشارکت فکری و علمی اعضای هیئت علمی دانشگاهها در رشته مدیریت نشس ت های تخصصی را تدارک دیدیم که فضا سازی مناسبی برای اهداف و فعالیت های کنگره و پیگیری مطالب مربوط داشته باشیم . از این بابت در طی جلساتی که با تشکیل شو رای سیاست گذاری درباره این موضوع تشکیل شد : مهم ترین سؤالات خودمان را مرور کردیم و به اولین سؤال به این ترتیب رسیدیم که اساساً چالش اصلی رشته های مدیریت در دانشگاه های کشور چیست . و اولین سؤال به این معنا توسعه پیدا کرد که شاید مدیریت رشته های مدیریت اولین چالش باشد. به همین منظور نشست تخصصی مدیران گروه های آموزشی دانشگا ه های کشور را تدارک دیدیم و در چند ماه گذشته این مطلب بررسی شد. و نحوه اداره رشته های مدیریت و کارکرد گروه های مدیریت دانشگاه ها را سعی کردیم با الهام گرفتن از وظایف رسمی گروه ها مندرج در آئ ین نامه رسمی مدیریت دانشگا ه ها پیگیری کنیم . وظایف گروه های آموزشی طبق تعریف ماده 35 آئین نامه مدیریت دانشگاه ها به این معنا دیده شد که گروه آموزشی واحدی است متشکل از اعضای هیئت علمی متخصص در یکی از شعب دانش بشری که در دانشکده آموزشکده ای دایر است . و اعضای ه یئ ت علمی هر گروه مجموعاً شورای آن گروه را تشکیل می دهند. این مقوله وظایف مورد بررسی مدیران محترم گروه ها قرار گرفت و سعی کردیم که با توجه به جنبه های به تعبیری انجام وظایف گروه ها و مدیران گرو ه ها به مهم ترین مشکل فراروی مدیریت رشته های علمی برسیم که مهم ترین رویکرد های اصلاحی پس از بررسی شرح وظیفه اصلی گروه های علمی به این ترتیب دیده شد که لازم است افزایش قدرت تصمیم گیری مدیران گروه ها با پشتوانه اجرایی آنها دیده شود چون غالب مدیران گروهها در واقع تحت تأثیر مجموعه ای از مقررات اداری ابراز می داشتند که الان توان کافی و لازم برای تصمیم گیری در حوزه های خودشان را ندارند