سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا اختصاصی – اعضا هیئت علمی وکارشناسان ارشددانشگاه یزد
حمیدرضا عظیم زاده –
محمدعلی صارمی نائینی –
مهدی تازه –

چکیده:

فرسایش بادی و وقوع طوفانهای گردوخاک به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی بخش وسیعی از کشور ایران را تحت تاثیر قرار میدهد بررسی های انجام شده بیانگر حاکمیت مطلق فرسایش بادی نسبت به سایر فرسایشها در بالغ از 20 میلیون هکتار از اراضی کشور است به نحوی که متجاوز از 170 کانون بحرانی را در مجاورت مناطق مهم زیستی و اقتصادی ایران بوجود اورده است با توجه به تحولات واضح اقلیمی و تغییر گسترده کاربری اراضی در ایران و جهان این نوع فرسایش درحال تشدید بوده و هرساله بخشها و مناطق وسیعتری را متاثر می سازد از آنجا که گستره این نوع فرسایش انقدر زیاد است که ظرفیتهای مالی و اجرایی موجود امکان کنترل وسیع و کامل این عرصه ها را میسر نمی سازد ضروری است تا با احداث ایستگاههای مختلف اندازه گیری و ایجاد شبکه ملی و حتی منطقه ای رسوبسنجی و پایش فرسایش بادی زمینه های لازم بر ای مدیریت و کنترل این پدیده بهصورت محلی و خاص فراهم گردد. در طرح مطالعاتی حاضر براساس شاخصهای تعریف شده برای افق 10 ساله بالغ بر 85 نقطه به منظور احداث ایستگاه رسوبسنجی فرسایش بادی انتخاب و معرفی گردید.