سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محسن حمزه – دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه پیام نور سنندج
محمد کرم ویسه نژاد – دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه پیام نور سنندج
میلاد مصطفایی – دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه پیام نور سنندج

چکیده:

در ده های گذشته شهرها به شکل بی برنامه رشد و گسترش یافته اند و در مدت کوتاهی به چندین برابر وسعت اولیه خودرسیدند. توسعه و رشد بی رویه و بدون برنامه شهرها مشکلات اساسی در ساختار فضایی را سبب شده که امروزه برنامه ریزان شهری با آن مواجه هستند. لذا شناخت الگوی توسعه فیزیکی شهر در راستای توسعه ی پایدار شهری ضروری است.روش تحقیق در پژوهش توصیفی – تحلیل و کتابخانه ای – اسنادی و با استفاده از مدل آنتروپی شانون به تحلیل چگونگی گسترش شهر سنندج پرداخته است.نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به مدل های تحلیلی گسترش فیزیکی شهر از جمله مدل آنتروپی شانون گسترش شهر در سال های قبل از 1370 یکپارچه بوده است. در چند دهه اخیر شهر سنندج روزبه روز دچار رشد فیزیکی پراکنده شده است. با توجه به این نتایج می توان پیشنهاد داد که از ظرفیت داخلی شهر به ویژه اراضی خالی و بایر درون شهر استفاده به عمل آید.