سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فهیمه بیداله خانی – دانشجویان کارشناسی ارشد معماری
پیمان اعتبار –

چکیده:

کمرنگ شدن مفاهیم و اصول معماری سنتیدرمعماری معاصر ایران مساله ای است که درچنددهه اخیر اتفاق افتاده و پژوهشهای بسیاری را به خود اختصاص داده است این مقاله درجهت شناخت دلایل گسست معماری معاصر از معماری سنتی و ارایه راه کارهایی موثر درجهت پیشبرد معماری معاصر با تکیه برارزشهای معماری سنتی به روش توصیفی و تحلیلی تنظیم گردیده است جامعه آماری این پژوهش 78 نفرازکارشناسان و صاحبنظران رشته معماری درشمال کشور می باشد و اطلاعات جمع آوری شده درغالب نرم افزار spss و آزمونهای آماری Chi-square Regression مورد بررسی قرارگرفته اند نتایج حاصل نشان داده که بسیاری از کارشناسان معماری معاصر را دچار افول دانسته اند بطوریکه 94/87% ازپاسخگویان این مساله را زیاد تا بسیارزیاد ارزیابی نموده اند همچنین بین افول معماری سنتی با متغیرهایی همچون مشکلات اقتصادیافزایش جمعیت نبود یک سبک معماری پیشگام و .. رابطه معناداری درسطح 0/05 مشاهده شده است.