سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زمان ملک زاده – عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

گسلهای راندگی پنهان بدلیل نداشتن رخنمون سطحی دربسیاری ازموارد قابل شناسایی نیستند بعضی ازساختارهای سطحی نظیر چین خوردگی ها نشانه هایی دال برفعالیت این گسل ها هستند دراثراین چین خوردگی ها جابجایی شاقولی قابل توجه بویژه درمراحل نخست شکل گیری آنها بوجود آمده و درنتیجه علاوه بربار دینامیکی ناشی اززمین لرزه درحوزه نزدیک که دراثرگسلش درامتداد سطح لغزش تحمیل میشود تغییر شکلهای نامتجانس قابل توجهی به سازه ها درحین فعالیت گسلهای مرتبط وارد خواهد شد بکمک تحلیل عددی و مدلسازی بروش اجزای محدود ای مقاله تلاش دارد تاب ه رفتار گسلهای پنهان درقبال نیروهای زمین ساختی بپردازد دستاوردهای این مطالعه نشان میدهد عملکرد گسلهای پنهان به پارامترهای مختلفی نظیرنوع گسل زاویه خواص فیزیکی سطح گسل لیتولوژی لایه بندی عمق گسل و گسلهای همدرد موجود وابسته است.