سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمانه افشون – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

با وجود آنکه در شهر بابل خانه های شاخص تاریخی زیادی وجود دارد، اما متاسفانه مطالعات جامعی بر روی آن ها صورت نگرفته است. با توجه به ویژگیهای خاص اقلیمی در این منطقه در این مقاله قصد بر آن است تا به بررسی اقلیمی شهر بابل و شناخت راهکارهای طراحی کالبدی، راهکارهای معاصر با رویکردی بر معماری پایدار در خانه های بافت قدیمی شهر ارائه گردد . بدین منظور چند نمونه از بناهای با ارزش منطقه که توسط محقق مقاله رولووه شده است،مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در این نوشتار،گردآوری مدارک به صورت اسنادی و میدانی می باشد و بسیاری از بناها توسط محقق مورد بازدید قرار گرفته است. در این تحقیق توصیفی ابتدا به شرح کلی معماری بابل پرداخته خواهد شد و سپس عرصه بندی در معماری مسکونی بافت قدیم، همسایگی، جهت گیری و تناسب بناهای مسکونی، عناصر کالبدی و کاربرد آنها در مساکن قدیمی مورد بررسی قرار خواهدگرفت. ماحصل بحث که تحقیقی توصیفی و تجربی می باشد، ارائه جدولی از بناهای برداشت شده است که نشان می دهد خانه های بابل تحت تاثیر اقلیم و جغرافیای این منطقه به وجود آمده اند که آنها را بر اساس ترکیب فضایی و نحوه استقرار در حیاط می توان به چهارگونه تقسیم کرد.