سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه شاه جمالی – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی
محمدحسین علیرضایی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
مرتضی یاراحمدی – دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی

چکیده:

پیشرفتهای جهانی در فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT در آستانه قرن بیست و یکم جامعه جدید و متفاوتی را در پیش روی انسانها قرار داده است، جامعهای که عملاً جهان را به سوی یک دهکده جهانی به پیش میبرد و به زعم بسیاری از جامعهشناسان عصر نوین جامعه بشری یعنی عصر اطلاعات یا جامعه اطلاعاتی در حال شکل گرفتن است. جامعهای که از ویژگیهای برجسته آن، اطلاعات و دانایی محوری است؛ یعنی همه چیز اعم از اقتصاد، آموزش و پرورش، تجارت، سیاست و حتی امور زندگی بر مبنای اطلاعات و دانش استوار خواهد بود برای ورود به دنیا ناشناخته با استفاده از فناوری اطلاعات ضرورت وجود یک برنامه جامع غیرقابل انکار میباشد. مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) یکی از مدلهای کارآمد و نام آشنا در حوزه مدیریت میباشد. کارت امتیازی متوازن برای تشریح فعالیتهای یک سازمان از چهار جنبه مختلف (جنبه مالی، جنبه فرآیندهای داخلی، جنبه مشتری، جنبه رشد ویادگیری) استفاده میکند. یک کارت امتیازی خوب، یک منطق استراتژیک یعنی روابط علت و معلولی بین فعالیتهای جاری و موفقیت بلندمدت را مستند میکند. از آنجا که وابستگی شرکتها و سازمانها به سرمایههای مشهود خود، روز به روز در حال افزایش است کارتهای امتیازی در حال تبدیل شدن به ابزاری مهم برای کنترل مدیریت هستند در این مقاله قصد بر این است که یادگیری الکترونیکی در گمرک با استفاده از کارت امتیازی متوازن مورد تحلیل قرار گیرد