سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعبداله قاسم تبار – دانشگاه تربیت معلم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه تکنولوژی آم
پوراندخت فاضلیان – دانشگاه تربیت معلم
سیدنبی اله قاسم تبار – دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

در سالهای گذشته آموزشهای الکترونیکی از رونق وتوجه شایانی برخوردار بوده است همزمان با گسترش و توسعه فناوریهای جدید در زمینه آموزش، سبکهای جدیدی از فعالیتهای آموزشی پا به عرصه وجود نهادها ند که امروزه از آنها به عنوان یادگیری ترکیبی نام می برند. مزایا و فرصتهایی که این نوع یادگیری و یا به عبارتی دیگر محیطهای یادگیری ترکیبی فراهم می اورد باعث گرایش افرادمختلف به این نوع یادگیری شده است این مقاله با رویکردی تحلیلی – توصیفی با اشاره به مزایای اصلی و عمده ی یادگیری ترکیبی در صددنشان دادن اهمیت و ضرورت استفاده از این نوع یادگیری می باشد همچنین در این مقاله به چالشهای اصل این یادگیری همچون یافتن ترکیب درست تقاضاهای زمانی افزایش یافته مشکلات فنی موانع موسسه ای پرداخته شدهاست و درنهایت راهکارهایی برای هریک از چالشها ارائه شدها ست.