سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهناز مهاجران – استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
سهیلا احمدی – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

مدیریت دانش قابلیت ایجاد تغییر مطلوب از طریق بهبود انتقال دانش به منظور دستیابی به پیامدهای موفق را دارد. و یکی ازعوامل موفقیت در سازمانهای یادگیرنده می باشد. یکی از ویژگی های اصلی سازمانهای یادگیرنده، یادگیری سازمانی می باشد کهپیش نیاز بقا و ادامه حیات در محیط رقابتی و همچنین رشد آن می باشد. برای بهینه سازی یادگیری سازمانی مدیریت دانش امریضروری می باشد. و مدلهای بلوغ، به دلیل لزوم داشتن نقشه راه برای هر سازمانی ایجاد می شوند. نقشه راه دید روشنی از توصیفراه ارئه می کند. بنابر این شناخت مدیریت دانش و به خصوص آگاهی از مدل های بلوغ برای مدیران و به ویژه مدیران منابع انسانیامری ضروری می باشد. لذا در این مقاله ابتدا یادگیری سازمانی، لزوم و مشوق های آن تشریح شده و سپس مدیریت دانش معرفیو در نهایت مدل بلوغ مدیریت دانش معرفی شده و ویژگی های کلی این مدلها ذکر شده و چندین مدل بلوغ معرفی می شود.