سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نصیر نادری میقان – کارشناسی ارشد زمین ساخت
محمدرضا قاسمی – دکتری زمین ساخت
الهه دولت – کارشناسی ارشدزمین ساخت

چکیده:

گسله توس یک گسله راندگی بوده که درفرودیواره گسله رانده کشف رود درحال شکل گیری است این گسله درمحل انحراف روند گسله کشف رود به سمت خاورباختر با زاویه حاده 25درجه درمحل فرودیواره از ان جدا میشود رشد این گسله درطول زمان سبب افزایش شیب گسله کشف رود شده و چین خوردگی های مرتبط با گسلش را درفرادیواره ایجادنمودها ست اثار جنبایی آن درنهشته های جوان بصورت کج شدگی و برخاستگی و فرسایش دیده می شود باتوجه به برداشت های صورت گرفته درراستای گسله توس و با اغاز شکل گیری این گسله پیشانی کوهستان درحال انتقال به جنوب بوده و برافراشتگی حدود 20متر را درفرادیواره ایجاد نموده است همچنین درمحلت قاطع گسله و مسیرکال کشف رود به هم ریختگی هایی دراثرعملکرد احتمالی گسله مشاهده می گردد با توجه بهجوان بودن واحدها میتوان بعنوان یکی از شواهد فعالیت گسله درنظرگرفته شود.