سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد باعقیده – استادیارگروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی،دانشگاه حکیم سبزواری
نیلوفر نهاردانی – دانشجو کارشناسی آب و هواشناسی،دانشگاه حکیم سبزواریئ

چکیده:

در این پژوهش به منظور برسی رابطه عملکرد محصول گردو با یخبندان های دیررس در شهرستان نیشابوراز آمار دمای کمینه روزانه برای ماههای مارس و آوریل دربازه زبانی(20007_19994) استفاده شد همچنین اصلاحات مربوط به عملکرد محصول گردو از واحد باغبانی جهاد کشاورزی استان دریافت شد.با استفاده آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین عملکردمحصول و میانگین دمای کمینه آوریل میانگین دمای مارس،میانگین دمای کمینه مارس و آوریل،فراوانی روز های یخبندان مارس،فراوانی روز های یخبندان آوریل و مجموع فراوانی روز های یخبندان مارس وآوریل مورد بررسی قرار گرفته نتایج نشان دادن در کل رابطه بین فراوانی یخبندان وعملکرد محصول معکوس است وبا افزایش فراوانی یخبندان بخصوص درمجموع دو ماه آوریل و مارس عملکرد محصول کاهش محسوس می یابد این در حالی است که این رابطه برای میانگین دمای کمینه مستقیم است به این معنی که با افزایش دمای کمینه ماههای مارس و آوریل عملکرد محصول افزایش می یابد.