سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس محقق احمدآبادی – دانشگاه تربیت مدرس
عیسی نخعی کمال آبادی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ERPها به عنوان یکی از اصلی ترین زیر ساختار فن آوری اطلاعات در سازمانها شناخته شده اند. این مقاله برآن است تا تحقیق کند تا چه حد و چگونه SAPR/3 به یکپارچه سازی فرآیند ها در درون و بین سازمان ها کمک میکند . فرآیندها ی درون سازمانیاز لحاظ یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی که به آنها مرتبط هستند به دو دسته تقسیم می شوند . دسته اولفرآیند های متجانسی هستند که با یک سیستم اجرا می شوند ،اطلاعات آن در یک پایگاه داده ذخیره می گردد . یکپارچه سازیی که ERP در یک واحد کسب وکار بوجود می آورد ، از این نوع می باشد .SAP R/3 فرآیندهای الگویی خود (Best practice) را برای هر صنعت و محیط کسب کار خاصارائه می نماید وابزارهایی( ازقبیل SAP Workflow Process Reference Model (را برای مدیریت و یکپارچه سازی فرآیندها دراین سطح در دسترس کاربران قرار می دهد.دسته دوم فرآیندها ، فرآیندها متجانسی هستند که در چند واحد کسب وکارهر سازمان اجراء می شود و اطلاعات در چند پایگاه داده ثبت می شود .به طور مثال SAP R/3 برای بوجوداین یکپارچگی در سازمانهایی که از نظر جغرافیایی گسترده اند، از ابزار ALE (application link enabling) استفاده می کند .
در SAP R/3 یکپارچگی اطلاعات، در سطح زنجیره تامین به وسیله EDI و بوسیلهمکانیزم هایی مانند(vendor managed inventory) VMIوJust in time))JIT انجام می شود . این مقالهبا اشاره به مطالعات موردیاستفاده از هریک از این ابزاربه چالشها ومنافع آنها می پردازد.