سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه مهدوی جعفری – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعیدرضا صیدنژآد – کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، گروه مهندسی برق
سعید سریزدی – کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، گروه مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم نهان نگاری صوتی جدید بر مبنای ایده پرش فرکانسی ارائه شده است. دو مجموعه جداگانه از فرکانسهای متفاوت برای انتقال بیت۰ و۱ بکار میرود. این فرکانسها به گونهای انتخاب شدهاند که واترمارک تزریقی ضمن نامحسوس بودن، در برابر حملات نیز مقاومت نماید. برای نهفتن هر بیت از پیام باینری در یک قسمت از سیگنال صوت، یک زوج فرکانسی بصورت تصادفی از مجموعه فرکانسهای داده شده، انتخاب میشود. بر اساس بیت پیام و محتوای فرکانسی آن قسمت از سیگنال صوت، یک فرکانس از جفت فرکانسی بدست آمده انتخاب میشود. یک حامل سینوسی در این فرکانس به عنوان سیگنال واترمارک تولید میشود. دامنه این حامل سینوسی توسط فیلترهای باند بحرانی مدل کننده سیستم شنیداری انسانHASشکل داده میشود. خواص مبنتی بر محتوای الگوریتم پیشنهادی، سبب ارائه ظرفیت بالا، مقاومت بالا و کیفیت بالا بطور همزمان گردیده است. نتایج آزمایشات و شبیهسازی انجام شده، نشان دهنده مقاومت بالای الگوریتم پیشنهادی در برابر تمامی حملات متداول برای انواع کلیپ های صوتی می باشد