سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود دهقانی چم پیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسین موسوی زادگان – استادیار دانشکده کشتیسازی و صنایع دریایی؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرامرز مودی – استادیار مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی

چکیده:

اسکلهها و سکوهای بتنی از مهمترین سازههای بتنی دریایی هستند که همواره سلامتی و نگهداری آنها در سرلوحهی کار دستاندرکاران ومجریان سازههای دریایی قرار دارد. نو]وری در صنعت نگهداری و نوسازی سازههای دریایی کلید مهمی در سلانتی این داراییهای ارزشمند ملی میباشد. عنصرهای اصلی نگهداری و نوسازی سازههای دریایی، تعیین وضعیت موجود و ارزیابی سازه و تعیین استراتژی مناسب جهت انجام آن میباشد. این امر به کمک ایجاد سیستم های تصمیمگیری و شناخت صحیح روشهای تعمیراتی و مواد آن انجام میپذیرد. در این مقاله، با مرورکاملی بر منابع موجود، از نظرسنجی و مصاحبه با کارشناسان نگهداری سازههای بتنی دریایی اعم از اساتید دانشگاهی و مجریان صنایع دریایی، جهت ایجاد یک سیستم تصمیمگیری برای نگهداری سازههای بتنی استفاده شده است. این سیستم قابلیت تعیین استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات برای نارسائیهای موجود در سازههای دریایی را پیشنهاد میدهد