سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن مسلمی نائینی – استادیار،دانشگاه تربیت مدرس -دانشکده فنی و مهندسی
مهدی معرفت – استادیار
مهدی سلطانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در شکل دهی گرم در طول فرایند و پس از اتمام آن ریزساختار قطعه بشدت تغییر میکند و این تغییرات روی خواص مکانیکی قطعه کار تاثیر میگذارد بهمین جهت برای طراحی بهینه ماشین و ابزار تولید در نظر گرفتن تغییرات ریزساختار اهمیت بسیاری دارد هدف از این مقاله ارایه یک فرمولبندی نموی برای مدلسازی تغییرات ریزساختار در طول فرایند شکل دهی و پیش بینی تنش سیلان در طول فرایند می باشد دراین مقاله تغییرات چگالی نابجایی در اثر بازیابی دینامیکی تبلور مجدد دینامیکی و کارسختی در هر مرحله محاسبه شده و با توجه به آن مقدار تنش سیلان مورد محاسبه قرار می گیرد جداسازی زیرساختارهای جدید بر مبنای کرنش هر زیرساختار امکان بررسی تاثیرات تبلور مجدد پیاپی را بدون نیاز به حافظه و زمان اجرای زیاد فراهم ساخته است جهت بررسی صحت تحلیل ارائه شده نتایج تحلیل با نتایج تجربی مقایسه شده و تطابق خوبی بین آنها مشاهده گردید.