سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی چوداری خسروشاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه مهندسی کامپیوتر
حسین پدرام – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر
مهدی دهقان – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله یک پروتکل کنترل دسترسی رسانه مناسب برای شبک ه های حسگر ارائه شده اس ت . شبکه های حسگر ب ی سیم خصوصیات خاصی دارد که آ ن را از سایر شبک ه های بی سیم همچون شبکه های موردی متمایز م ی کند و پروتکل هایی که برای این نوع شبکه ها طراحی می شود باید شرایط آ ن را نیز در نظر بگیرن د . از مهم ترین این خصوصیات م ی توان منبع توان محدود، تراکم بالای شبکه و طبیعت ناپایدار بودن گر ه های شبکه را نام بر د . در گره های حسگر ارتباط بی سیم عمده مصرف انرژی را دار د . ما در این مقاله یک پروتکل کنترل دسترسی رسانه با نامMCSMAC طراحی کرد ه ایم که در حالی که مصرف انرژی کمی دارد، م ی تواند تاخیر را نیز کاهش دهد و در شبک ه های با تراکم بالا و پویا نیز کارکرد خوبی داشته باش د . مصرف تو ان و تاخیر این پروتکل روی توپولوژ ی های گوناگون با ترافیک های مختلف ارزیابی شده است تا موازن ه هایی برای انتخاب مناسب پارامترهای پروتکل برای کاربردهای مختلف ارائه شود.