درگاه پرداخت الکترونیکی با همکاری زرین پال

 

[ورود به درگاه پرداخت زرین پال]

 

شماره کارت مستقیم

۵۰۵۸-۰۱۱۲-۱۶۷۸-۳۲۴۸ بانک کوثر . محمد ابراهیمی