درگاه پرداخت الکترونیکی با همکاری زرین پال

 

[ورود به درگاه پرداخت زرین پال]

 

شماره کارت مستقیم

5058-0112-1678-3248 بانک کوثر . مهدی ابراهیمی