سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعلی بنی هاشمی – مربی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور

چکیده:

پیشرفتهای شگرف فناوری اطلاعات و ارتباطات و مظاهر عینی آن در قالب ابزارها و شیوههای نوین ارتباطی، تحول عمیقی در سطوح مختلف زندگی اجتماعی و فعالیتهای روزمره افراد جامعه ایجاد کرده است. بخشی از این تفاوتها ناشی از شناخت و بهرهگیری از فناوریهای نوین است که در گذشته با این وسعت و فراگیری در اختیار همگان نبوده است. همین تفاوت در دسترسی و بهرهگیری از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی است که بحث شکاف دیجیتالی را در بین نسلها مطرح میکند. شکاف دیجیتالی بیان کننده شکاف بین آنهایی است که به فناوریهای جدید اطلاعاتی مانند کامپیوتر و اینترنت دسترسی دارند و آنهایی که دسترسی ندارند. هدف از انجام این پژوهش، تجزیه و تحلیل شکاف دیجیتالی در ایران و مقایسه آن با کشورهای اسلامی است. پس از بررسی شکاف دیجیتالی، 7 شاخص تأثیرگذار بر آن شامل مشترکین تلفن ثابت، مشترکین تلفن همراه، کاربران اینترنت، مشترکین اینترنت باند پهن ثابت، سرویس- دهنده اینترنت امن، صادرات محصولاتICTو واردات محصولات ICT انتخاب شد. سپس با استفاده از روش تصمیمگیریTOPSIS 13 کشور اسلامی در حوزه آسیا از نظر این شاخصها رتبهبندی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که ایران با مقدار 0.3066 دارای رتبه پنجم در بین کشورهای اسلامی حوزه آسیا است و تفاوت زیادی با کشور مالزی با مقدار 0.7158 دارد. از طرفی تفاوت شاخص شباهت نشان می دهد شکاف دیجیتالی در کشورهای آسیایی – اسلامی از بالاترین رتبه تا پایینترین رتبه بسیار زیاد است