سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه امینی چرمهینی – کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه تهران
محسن ابراهیمی – استادیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
زرین تاج بردبار – مربی پژوهشی علوم تحقیقات اصفهان

چکیده:

با توجه به نقش پایه ای سیتوژنتیک در بیوتکنولوژی، شناخت ویژگی های کاریولوژیکی در گیاهان، مخصوصاً در گیاهان دارویی نظیر قیچ که از آن اطلاعات کمی در دسترس است، می تواند زمینه را جهت استفاده از ابزارهای بیوتکنولوژی فراهم کند. بدیناز بانک ژن تهیه شده و بررسی سیتوژنتیکی در مرکز تحقیقات (Zygophyllum fabago) منظور بذور 8 جمعیت مختلف قیچ کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام گرفت.به منظور بررسی سیتوژنتیکی، نمونه های میکروسکوپی از مریستم های نوک ریشه، پس از مراحل تثبیت، هیدرولیز و رنگ آمیزی تهیه شدند . تعداد کروموزو مها، طول کل ژنوم، طول بزرگترین کروموزوم، طول کوچکترین کروموزوم، میانگین بازوهای بلند و کوتاه، میانگین نسبت بازوی بلند به بازوی کوتاه، میانگیننسبت بازوی کوتاه به بازوی بلند، اختلاف دامنه طول نسبی، مقدار کروماتین نسبی و تقارن کاریوتیپی در هر جمعیت مورد x و تعداد کروموزوم، 22 x = بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، عدد پایه کروموزومی در تمامی جمعی تهای مورد مطالعه 112 بود بر اساس شاخص های مقدار نسبی کروماتین و دیگر شاخص ها، مشخص شد که جمعیت زابل دارای متقار ن ترین n =2= و جمعیت همدان دارای نامتقارن ترین کاریوتیپ بود.