ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ

ﻣﻘﺪﻣﻪﭘﺲ از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ در اروﭘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ، (ﭘﮋوﻫﺶ و...

مقالات مميزة

spot_imgspot_img

توك شو

ISO 25101

استاندارد ISO 25101 یا به نام رسمی "سامانه های مدیریت منابع سازمانی - روش توصیف فرایند کسب و کار" یک استاندارد...

ISO 25065

ISO 25065 یک استاندارد بین‌المللی است که به صورت رسمی با نام "مدیریت ریسک در روابط تأمین کننده-مشتری - مدیریت ریسک...

فئة نمط

ISO 25065

ISO 25065 یک استاندارد بین‌المللی است که به صورت رسمی با نام "مدیریت ریسک در روابط تأمین کننده-مشتری - مدیریت ریسک های تأمین کنندگان...
spot_imgspot_img

أخبار عاجلة

أخبار الأدب

ISO 25065

ISO 25065 یک استاندارد بین‌المللی است که به صورت رسمی با نام "مدیریت ریسک در روابط تأمین کننده-مشتری - مدیریت ریسک...
spot_img

الأكثر شهرة

أحدث المقالات

ISO 25101

استاندارد ISO 25101 یا به نام رسمی "سامانه های مدیریت منابع سازمانی - روش توصیف فرایند کسب و کار" یک استاندارد بین‌المللی...

ISO 25065

ISO 25065 یک استاندارد بین‌المللی است که به صورت رسمی با نام "مدیریت ریسک در روابط تأمین کننده-مشتری - مدیریت ریسک های...