مرور رده

مطالب

اقدامات لازم جهت رفع کمبود ها در متن

برای رفع کمبودها ابتدا به وارسی جمله ها میپردازیم. کمبودهای آن را که گاهی بسیار کوچک مانند اضافه نمودن یک «را» و یا «واو» عطف و یا نشانی ویژه است، برطرف می نماییم. سپس جمله را قرارداده و با افزودن یک یا چند کلمه و یا حذف آن و یا جابهجایی…

آشنایی با چهارچوب روان و روشن نویسی در مکاتبات اداری

– روان و روشن نویسی از آنجا که نگارش، یکی از مهم ترین وسایل ایجاد ارتباطات در سازمانها و ادارات می باشد، شایسته است که به بهترین وجه از آن استفاده گردد. در این مورد ساده نویسی توصیه می شود. زیرا ساده و بی تکلف نوشتن در تفهیم و تفهم نقش…

توصیه هایی اصولی درباره کنترل ویرایش بهره گیری از منابع

تقسیم بندی منطقی تهیه کننده باید برای تهیه یک نامه، پیش تر موضوعات و مطالب مورد نظر برای تحریر را فهرست کند و با تنظیم دوباره فهرست مزبور بر اساس اولویت ها، چارچوب نامهٔ خود را آماده سازد. این عمل باعث می شود که هیچ مطلبی از قلم…

تحلیل المان محدود و نحوه عملکرد آن

تغییر در اندازه گردنه پروتز ابعاد طراحی شده برای گردنه پروتز نیز از اهمیت زیادی برخوردار استه با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شده است که با کاهش قطر گردنه پروتز میزان رنج حرکت افزایش می یابد و از نظر نیرویی باعث تمرکز تنش بیشتر می…

تعیین کیفیت سطحی کاشی و سرامیک

پردازش تصویر امروزه با گسترش روزافزون روشهای مختلف اخذ اطلاعات گسسته مانند پویشگرها و دوربین های دیجیتالی، پردازش تصویر کاربرد فراوانی یافته است. تصاویر حاصله از این اطلاعات کم و بیش همراه مقداری نویز بوده و در مواردی نیز دارای مشکل…

آشنایی با فرآیند تولید محصولات خام

در یک بازار کشاورزی شاخص، فرآیند تولید محصولات خام بوسیله تعداد زیادی از کشاورزان صـورت می گیرد که بصورت منطقـه ای پراکنـده شـده انـد. ایـن تولیدکننـدگان بـصورت گیرنـدگان قیمـت کطططبض جکطکفهص عمل می کنند. محصول خام حجیم و یا فاسد شدنی…

مهم ترین عوامل تاثیر گذار در بازار پسته ی ایران

قیمت در بازار پسته در مجموع ۳۴۳ کشاوز و ۲۵۲ تاجر پسته مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به اینکه از هـر پاسـخگو، قیمـت فروش چند نمونه پسته مورد پرسش قرار گرفت، در مجموع قیمت فروش ۵۳۶ نمونـه پـسته توسـط کـشاورز و ۲۶۴ نمونه پسته فروخته شده…

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ در اروﭘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ، (ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ) ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺷﮕﺮﻓﻲ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻓﻨﺎوری ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ، ﻃﻮری ﻛﻪ دوران ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ را ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب ﺳﻮم ﻓﻨﺎوری ﻳﺎ دوران اﻧﻘﻼب در ﻣﻴﻜﺮواﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ.…

رهبری زهراگین و عوامل اثر گذار در ایجاد آن

سازمان پدیده ای اجتماعی است که دارای ابعاد مختلفی بوده و انسان در آن دارای جایگاه ویژه ای است. در واقع، امروزه منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه های سازمان مطرح بوده و نگاه هزینه ای به آن ها در حال از بین رفتن است. منابع انسانی شایسته…