Browsing Category

مطالب

اقدامات لازم جهت رفع کمبود ها در متن

برای رفع کمبودها ابتدا به وارسی جمله ها میپردازیم. کمبودهای آن را که گاهی بسیار کوچک مانند اضافه نمودن یک «را» و یا «واو» عطف و یا نشانی ویژه است، برطرف می نماییم. سپس جمله را قرارداده و با افزودن یک یا چند کلمه و…

آشنایی با چهارچوب روان و روشن نویسی در مکاتبات اداری

– روان و روشن نویسی از آنجا که نگارش، یکی از مهم ترین وسایل ایجاد ارتباطات در سازمانها و ادارات می باشد، شایسته است که به بهترین وجه از آن استفاده گردد. در این مورد ساده نویسی توصیه می شود. زیرا ساده و بی تکلف نوشتن…

توصیه هایی اصولی درباره کنترل ویرایش بهره گیری از منابع

  تقسیم بندی منطقی تهیه کننده باید برای تهیه یک نامه، پیش تر موضوعات و مطالب مورد نظر برای تحریر را فهرست کند و با تنظیم دوباره فهرست مزبور بر اساس اولویت ها، چارچوب نامهٔ خود را  آماده سازد. این عمل باعث می شود که…

تحلیل المان محدود و نحوه عملکرد آن

تغییر در اندازه گردنه پروتز ابعاد طراحی شده برای گردنه پروتز نیز از اهمیت زیادی برخوردار استه با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شده است که با کاهش قطر گردنه پروتز میزان رنج حرکت افزایش می یابد و از نظر نیرویی باعث…

تعیین کیفیت سطحی کاشی و سرامیک

پردازش تصویر امروزه با گسترش روزافزون روشهای مختلف اخذ اطلاعات گسسته مانند پویشگرها و دوربین های دیجیتالی، پردازش تصویر کاربرد فراوانی یافته است. تصاویر حاصله از این اطلاعات کم و بیش همراه مقداری نویز بوده و در…

آشنایی با فرآیند تولید محصولات خام

در یک بازار کشاورزی شاخص، فرآیند تولید محصولات خام بوسیله تعداد زیادی از کشاورزان صـورت می گیرد که بصورت منطقـه ای پراکنـده شـده انـد. ایـن تولیدکننـدگان بـصورت گیرنـدگان قیمـت کطططبض جکطکفهص عمل می کنند. محصول خام…

مهم ترین عوامل تاثیر گذار در بازار پسته ی ایران

قیمت در بازار پسته در مجموع ۳۴۳ کشاوز و ۲۵۲ تاجر پسته مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به اینکه از هـر پاسـخگو، قیمـت فروش چند نمونه پسته مورد پرسش قرار گرفت، در مجموع قیمت فروش ۵۳۶ نمونـه پـسته توسـط کـشاورز و ۲۶۴…

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ

ﻣﻘﺪﻣﻪﭘﺲ از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ در اروﭘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ، (ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ) ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺷﮕﺮﻓﻲ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻓﻨﺎوری ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ، ﻃﻮری ﻛﻪ دوران ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ را ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب ﺳﻮم ﻓﻨﺎوری ﻳﺎ دوران اﻧﻘﻼب در…

رهبری زهراگین و عوامل اثر گذار در ایجاد آن

سازمان پدیده ای اجتماعی است که دارای ابعاد مختلفی بوده و انسان در آن دارای جایگاه ویژه ای است. در واقع، امروزه منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه های سازمان مطرح بوده و نگاه هزینه ای به آن ها در حال از بین رفتن…

دانلود مقاله تجلی احادیث موضوعه در اشعار زن ستیزانه فارسی

مقاله تجلی احادیث موضوعه در اشعار زن ستیزانه فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۷۷ تا ۹۶ منتشر شده است.نام: تجلی احادیث موضوعه…