آثار و نتایج عدم اعلام طلب طلبکاران

0

قاعدتاً در فهرست باید میزان طلب تا روز صدور حکم ورشکستگی و نیز تاریخ سررسید طلب مشخص شود هرگـاه طلـب دارای وثیقه یا حق رجحان باشد، این نکته نیز باید ذکر گردد. البته قید نکردن نکته اخیر، حق طلبکار نسبت به وثیقه یا حق رجحـان را اسقاط نمی کند.

 آثار عدم اعلام

با توجه به اینکه تقسیم دارایی بدهکار ورشکسته موکول به این است که طلبهای طلبکاران قبلاً تشخیص و تصـدیق شـود و در نتیجه قبلاً اعلام گردد، هرگاه طلبی اعلام نشده باشد، طلبکار آن نمی تواند در این تقسیم، شرکت کند و باید صبر کند تا پـس از خاتمه ورشکستگی، در صورتی که بخواهد، علیه تاجر ورشکسته، منفرداً اقامه دعوی کند. و هزینه تأخیر در ارائـه اسـناد بـه عهده مدعی طلب است1 و البته محرومیت او موکول به این است که عذر موجهی برای عدم اعلام به موقـع نداشـته باشـد، و الا طبق قواعد کلی می تواند تا پایان ورشکستگی طلب خود را اعلام کند.2

حال اگر اداره تصفیه اسناد و مدارکی که به تأخیر ابـراز شده، قبول کرد نسبت به تصحیح صورت بستانکاران اقدام نموده و سایر بستانکاران را نیز با نشر آگهی مطلع می سازد. از دیگـر نتایج اعلام نکردن طلب این است که طلبکار نمی تواند در مشاوره برای انعقاد قرارداد ارفاقی شرکت کند.3

هرگاه ورشکسته ضامنی داشته باشد، آیا طلبکاری که ضمانت به نفع او شده است، می تواند با وجود اعلام نکـردن طلـب خـود، به ضامن مراجعه کند؟ در گذشته دیوان کشور فرانسه اعلام کرده بود که مراجعه به ضامن، حتی در صورتی کـه طلبکـار طلـب خود را اعلام نکرده باشد مجاز است،4 ولی قبل از تصویب قانون 1985 نظر خود را تغییر داد.5 این نظر مورد قبول قـرار گرفـت زیرا در حقوق فرانسه ضمانت، قرارداد فرعی تلقی می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.