آشنایی با تخریبهای ایجاد شده در سطوح مقابل شعله

0

 تخریبهای بدون خوردگی وخارج از ناحیه جوش

منظوراز اینگونه تخریبها آنهایی میباشد که عوامل غیر از نکات اشاره شـده در بنـدهای قبـل موجـب تخریب آنها گردیده است که در ذیل اشاره میشود .

 تخریبهای ایجاد شده در سطوح مقابل شعله

با توجه به چندگانه بودن سوختهای مصرفی در مشعلهای نیروگاه و ظرفیتهای حرارتی متفاوت انـواع گازهای مصرفی کوره بلند،کک و طبیعی میتوان انتظـار داشـت نـسبتهـای متفـاوتی ازاینگونـه گازهـا دارای ظرفیتهای حرارتی متفاوتی باشند که پیامد اینگونه مصرف نمودن سوخت ، ایجـاد شـعلههـایی بـا طولهای متفاوت ودرجه حرارتهای گوناگون است و به تبع آن درجه حرارت در نقـاط مختلـف دیـگ در زمانهای گوناگون متفاوت باشد که با توجه به عدم کنترل درجه حرارت نقاط مختلف سطح لولـههـا باعث میشود که شوکهای حرارتی متناوبی به لولههـا اعمـال گـردد . همچنـین تغییراتـی کـه درکیفیـت ارزش حرارتی گازهای مصرفی وجود دارد نیز ممکن است موجب این گونه تخریب گردد.

توفقات مکرر و متعدد دیگها ناشی از مسائل بهـره بـرداری کـه در نیروگـاه حرارتـی بـه دفعـات اتفـاق میافتد موجب تشدید شوکهای حرارتی فوق الذکر شده وبه تبع آن انهدامهائی به وجود میآید .

علاوه بر این تشکیل رسوبات روی سطح فلز موجب گردیده که سطح حرارتی لازم برای افـزایش درجـه حرارت آب جهت تبدیل به بخار کاهش یابد زیرا رسوب به صورت یک مانع حرارتی عمل میکند . این کاهش سطح در نهایت موجب کاهش میزان بخارتولیدی و به دنبال آن افـزایش سـوخت مـصرفی جهـت جبران آن گردیده و این افزایش سوخت موجب تمرکزهای موضعی حرارتی و حرارت دیدن بیش از حد لولهها (Over Heating) میشود . پیامد این حـرارت بـیش از حـد ، خـزش فلـز ودر نهایـت تخریـب آن میباشد . ایجاد توأماً شوکهای حرارتی و حرارت دیـدن بـیش از حـد موجـب تخریـبهـای از اینگونـه میگردد .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.