آشنایی با فرآیند توسعه

0

توسعه فرایندی است زمانمند که طی آن تغیرات اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی ،زیربنایی، رفاهی و… به منظوربهبودوضعیت ترقی،خوشبختی،  ارتقاءبهداشت ، ارتقاء تحصیلات و…برای همه اقشارجامعه ایجاد می گردد. توسعه به مفهوم امروزی آن از زمانی در بین جوامع رایج گردیدکه افزایش روزافزون شکاف های طبقاتی بامکانیزه شدن صنعت شتاب بیشتری پیداکرد.

از همان زمان تاکنون مطالعات فراوانی پیرامون توسعه جوامع در ابعاد مختلف صورت پذیرفت وراهبرد های متعددی ارایه گردید وآزمون خطاهای بسیارباعث شد که جوامع امروزی روند توسعه رابه صورت یک استراتژی کلان ودایمی برای خود در نظرگرفته وتمام برنامه ریزی های خرد،میانه و کلان کشوری در تمام دنیا با دید توسعه وبرای رسیدن به توسعه بیشتر در تمام ابعاد طراحی شود

،از این جهت در راستای تدوین هر برنامه اجرایی به منظور رسیدن به توسعه برای آن لازم است که دیدگاه ها،نظریه هاوسیاست های توسعه حداقل به صورت اجمالی مرور شده تا ارتباط و همگونی آنها در تدوین سیاستی جدید مد نظرقرارگیرد. در راستای توسعه ،توسعه پایدار راچنین تعریف نمود:

توسعه ای است که منجر به حد اکثر رساندن رفاه بشر برای نسلهای امروزی میگردد بدون اینکه باعث شود رفاه بشر در آینده کاهش یابد دستیابی به این نوع توسعه نیازمند حذف عوامل منفی است . که باعث تخریب منابع طبیعی و محیط زیست می شود. توسعه پایدار توسعه ای  است که نیازهای فعلی بشر را مرتفع سازد بدون اینکه توانایی نسلهای آتی را در رفع نیازهایشان به مخاطره بیاندازد.[ ١٣]

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.