آشنایی با نام های دیگر تکنولوژیVMS

0

در استفاده از اینگونه تابلوها هزینه های نیز وجود دارند که شامل هزینه تهیه و خرید، هزینههای مربوط به استفاده از آنها و نیز هزینه نصب،تعمیر و نگهداری میباشند. اما این مقدار بطور چشمگیری به نوع تابلوها و اطلاعات صحیح مورد نیاز و حسگرهای مربوطه بستگی دارد.

 طبقه بندی و تشریح VMS

 واژگان فنی

تابلوهای پیام متغیر بخش مهمی از سیستم های حملونقل هوشمند هستند. تکنولوژی VMS میتواند هنگامی بکار رود که انعطافپذیری بیشتری از علائم جادهای ثابت و یا تابلوهای کنار جاده نیاز باشد. این تکنولوژی جهت فراهمآوردن اطلاعات لحظه ای از مسیر جاده به منظور تسهیل ترافیک و افزایش ایمنی رانندگان میباشد.

در سادهترین شکل، VMS میتواند یک دستگاه باشد که به صورت دستی کنترل میشود و علامت “پر” یا “خالی” را مانند آنچه در پارکینگ ها مشاهده میشوند نشان میدهد.

عموماً VMS به علائم الکترونیکی اتلاق میشوند که توسط کامپیوتر کنترل میشوند. این تکنولوژی هر چقدر هم پیچیده باشد، پیام نمایش داده شده بر روی آن بایستی برای همه قابل فهم باشد، بنابراین کیفیت پیام مهمترین نکته در استفاده از تابلو می باشد.

تکنولوژیVMS با نامهای دیگری نیز شناخته میشود:

:DMS علائمی با پیامهای پویا

:CMS علائمی با پیامهای متغیر

:EMS علائمی با پیامهای الکترونیکی

:VAS علائمی با پیامهای فعال شده توسط وسایل نقلیه

یک VAS بهعنوان مثال، علامتی جادهای است که سرعت وسایل نقلیهای که با سرعت زیاد حرکت می کنند را تشخیصداده و قبل از پیچها و یا قبل از تجاوز از حد مجاز سرعت، به آنها هشدار میدهد. چنین تکنولوژی همچنین به وسایل نقلیه با ارتفاع زیاد قبل از پلهای با ارتفاع کم هشدار میدهد (نشریه مشاوران ترافیک،.(۲۰۰۳

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.