اثر سیستم هاي راهنمایی در سفر بر سرعت رانندگی

0

چاترجی و همکاران در سال 1999 مطالعه اي راجعبه میزان مفیدبودن VMS در لندن صورت دادند. هدف تابلوها اطلاع رسانی به رانندگان در مورد وقایع برنامهریزيشده و مشکلات رایج شبکه جادهاي است. بمنظور راهنمایی در مورد سرمایه گذاري و تصمیمات اجرایی، لازم است درکی نسبت به آثار اطلاعات VMS وجود داشته باشد.

مطالعه مورد استفاده، اشاره به پرسشنامه هایی نمود تا اثر پیامهاي مختلف VMS بر روي انتخاب مسیر را بررسی نمایند. مدلهاي پسروي لجستیکی براي ایجاد ارتباط میان احتمال انحراف مسیر از سوي راننده، سفر و خصوصیات پیام نمایش داده شده، ایجاد شده اند.

مدلها نشان دادند که موقعیت مکانی رخداد و محتواي پیام نمایش داده شده توسط VMS عوامل مهمی هستند که بر احتمال انحراف مسیر تأثیر میگذارند. مطالعهاي بر روي جوابهایی که رانندگان در واقع به پیامهاي نمایش دادهشده میدهند نشان داد که تنها یکسوم رانندگان اطلاعات ارائه شده را مشاهده نمودند و تعداد معدودي از آنها مسیرشان را تغییر دادند، هر چند به نظر آنها اطلاعات مفید بودند (چاترجی و همکاران،.(1999

بویل و منرینگ در گزارششان تحت عنوان “اثر سیستم هاي راهنمایی در سفر بر سرعت رانندگی” از یک شبیه ساز رانندگی با اندازه حقیقی اما پایه ثابت استفاده نمودند تا رفتار سرعت رانندگی در افراد تحت پیامهاي مختلف در چهار حالت را بسنجند. این چهار حالت عبارتند از پیامهاي درون خودرویی، بیرون خودرویی، همبیرون و همدرون خودرویی و بدون هیچگونه پیام. نتایج مطالعه، پدیدهاي جالب را نشان داد

بدین صورت که اگر پیامها در کاهش سرعت به طور چشمگیري مؤثر باشند، در صورت عدم وجود شرایط براي رانندگان براي کاهش سرعت، آنها آهسته راندن خود را با افزایش سرعت جبران میکنند.  در نتیجه، اثر قطعی این پیامها بر ایمنی رانندگی مبهم است (بویل و منرینگ،1998 (

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.