اثر سیستم های راهنمایی در سفر بر سرعت رانندگی

0

چاترجی و همکاران در سال ۱۹۹۹ مطالعه ای راجعبه میزان مفیدبودن VMS در لندن صورت دادند. هدف تابلوها اطلاع رسانی به رانندگان در مورد وقایع برنامهریزیشده و مشکلات رایج شبکه جادهای است. بمنظور راهنمایی در مورد سرمایه گذاری و تصمیمات اجرایی، لازم است درکی نسبت به آثار اطلاعات VMS وجود داشته باشد.

مطالعه مورد استفاده، اشاره به پرسشنامه هایی نمود تا اثر پیامهای مختلف VMS بر روی انتخاب مسیر را بررسی نمایند. مدلهای پسروی لجستیکی برای ایجاد ارتباط میان احتمال انحراف مسیر از سوی راننده، سفر و خصوصیات پیام نمایش داده شده، ایجاد شده اند.

مدلها نشان دادند که موقعیت مکانی رخداد و محتوای پیام نمایش داده شده توسط VMS عوامل مهمی هستند که بر احتمال انحراف مسیر تأثیر میگذارند. مطالعهای بر روی جوابهایی که رانندگان در واقع به پیامهای نمایش دادهشده میدهند نشان داد که تنها یکسوم رانندگان اطلاعات ارائه شده را مشاهده نمودند و تعداد معدودی از آنها مسیرشان را تغییر دادند، هر چند به نظر آنها اطلاعات مفید بودند (چاترجی و همکاران،.(۱۹۹۹

بویل و منرینگ در گزارششان تحت عنوان “اثر سیستم های راهنمایی در سفر بر سرعت رانندگی” از یک شبیه ساز رانندگی با اندازه حقیقی اما پایه ثابت استفاده نمودند تا رفتار سرعت رانندگی در افراد تحت پیامهای مختلف در چهار حالت را بسنجند. این چهار حالت عبارتند از پیامهای درون خودرویی، بیرون خودرویی، همبیرون و همدرون خودرویی و بدون هیچگونه پیام. نتایج مطالعه، پدیدهای جالب را نشان داد

بدین صورت که اگر پیامها در کاهش سرعت به طور چشمگیری مؤثر باشند، در صورت عدم وجود شرایط برای رانندگان برای کاهش سرعت، آنها آهسته راندن خود را با افزایش سرعت جبران میکنند.  در نتیجه، اثر قطعی این پیامها بر ایمنی رانندگی مبهم است (بویل و منرینگ،۱۹۹۸ (

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.